Termeni si conditii

Termeni si conditii

  1. DEFINITII SI TERMENI

Identity ROMANIA – este denumirea comerciala a S.C. ID-ENTITY RO S.R.L, persoana juridica romana, avand sediul social Iasi, Nicolina Business Center, Str. Mitropolit Varlaam nr.54, etaj 2 & 3,  avand numar de ordine in Registrul Comertului J22/675/2016, cod unic de inregistrare fiscala RO 35806041.

Vanzator – Identity ROMANIA.

Cumparator – persoana juridica sau persoana fizica

Client – persoana fizica / persoana juridica care a confirmat achizitia in cadrul unei vanzari prin telefon sau a unei vanzari directe.

Servicii – orice serviciu, mentionat in Comanda si/sau Contract si/sau Proforma, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului ca urmare a Contractului incheiat.

Campanie – actiunea de a expune in scop comercial, un numar finit de de Servicii avand o oferta  limitata si predefinita, pentru o perioada limitata de timp stabilita de catre Vanzator.

Contract – poate reprezenta fie contractul la distanta incheiat intre Vanzator si Cumparator, atunci cand nu implica prezenta fizica simultana a Vanzatorului si a Cumparatorului.

Contract – poate reprezenta contractul incheiat in mod direct intre reprezentantul Vanzatorului si reprezentantul Cumparatorului si implica prezenta fizica a acestora.

Contractul se considera incheiat in momentul in care acceptarea CUMPARATORULUI ajunge la VANZATOR.

  1. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Art.1. PARTILE CONTRACTANTE

S.C. ID-ENTITY RO S.R.L. cu sediul in Iasi, Str. Mitropolit Varlaam nr.54, Nicolina Business Center, etaj 2& 3, numar de ordine in Registrul Comertului J22/675/2016, cod unic de identificare RO35806041,  denumit in continuare PRESTATOR / VANZATOR

si

CUMPARATORUL, persoana juridica cu sediul in ………………, str. ………………., nr. ……………, telefon ………………………., inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J ….. /……../……………, cod fiscal ………………….., avand cont bancar nr. …………………………….. deschis la ……………………, reprezentata legal prin dl. ……………………………….., avand functia de ………….. ………………, denumita in cele ce urmeaza BENEFICIAR / CUMPARATOR

a intervenit urmatorul Contract:

Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. In temeiul prezentului Contract, PRESTATORUL furnizeaza BENEFICIARULUI servicii, astfel cum sunt mentionate in Anexa nr. 1 (care face parte integranta din acest Contract).

2.2. In schimbul furnizarii serviciilor, BENEFICIARUL se obliga sa plateasca PRESTATORULUI un pret, la termenul si in conditiile ce vor fi stabilite in Anexa nr. 1.

Art.3. ACCEPTAREA OFERTEI SI INCHEIEREA CONTRACTULUI

3.1. Contractul se consideră încheiat la momentul acceptării de catre BENEFICIAR prin telefon,mail, sau intalnire directa a ofertei din partea PRESTATORULUI a ofertei propuse..

Oferta este irevocabila timp de 30 zile calendaristice de la data emiterii.

Art.4. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

4.1. PRESTATORUL se obliga sa furnizeze BENEFICIARULUI serviciile ce formeaza obiectul prezentului Contract, mentionate in Anexa 1, intr-un termen de maxim 45 zile calendaristice (termen care curge de la data semnarii Contractului), dar doar dupa incasarea contravalorii pretului pentru serviciul concordat in Anexa 1.

Termenul de 45 de zile este conditionat de raspunsul prompt al BENEFICIARULUI la solicitarile PRESTATORULUI, prin punerea la dispozitia celui din urma a tuturor elementelor si informatiilor necesare pentru conceperea serviciilor dorite de catre BENEFICIAR.

PRESTATORUL nu poate fi tinut raspunzator de nerespectarea acestui termen ca urmare a intarzierilor BENEFICIARULUI.

4.2. PRESTATORUL va transmite o comunicare e-mail BENEFICIARULUI prin care acesta din urma este informat de realizarea serviciului, primind totodata datele necesare pentru accesarea si gestionarea acestuia.

4.3. BENEFICIARUL va confirma primirea comunicarii, inclusiv prin mail, si vizualizarea serviciului si va transmite, in maxim 2 zile orice obiectiuni.

4.4. Neconfirmarea celor prevazute la art. 4.3. de mai sus in termen de 2 zile de la primirea comunicarii, nu il exonereaza pe BENEFICIAR de plata integrala a pretului datorat.

4.5. Neformularea obiectiunilor in termen il exonereaza total pe PRESTATOR de raspunderea pentru realizarea necorespunzatoare a serviciilor.

4.6. PRESTATORUL este obligat să furnizeze serviciile.

4.7. Serviciul este livrat pe rețea Internet, administrată de o pluralitate de operatori / furnizori, de aceea PRESTATORUL nu răspunde în nici un fel cu privire la ineficiențele inerente ale rețelei.

4.8. PRESTATORUL garantează calitatea serviciilor pentru partea care ține de competența sa și oferă asistență tehnică doar pentru verificarea accesului la serviciul care reprezintă obiectul acestui Contract.

4.9. PRESTATORUL declară și garantează că serviciile care fac obiectul prezentului Contract  vor fi prestate cu atenție și profesionalism, după cele mai bune capacități și cunoștințe și conform cerințelor exprese ale BENEFICIARULUI și conform modalităților și la termenele prevazute in prezentul Contract.

Art.5. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

5.1. OBLIGATIA DE PLATA A PRETULUI

In schimbul furnizarii serviciilor, BENEFICIARUL se obliga sa plateasca PRESTATORULUI pretul acceptat in cadrul ofertei facute telefonic, prin e-mail sau vanzare directa.

Modalitatea de plata poate fi prin generare si trimitere link catre CUMPARATOR de catre VANZAROR prin intermediul serviciului securizat Raiffeisen Bank/EuPlatesc.ro

ID-ENTITY RO SRL foloseste pentru tranzactiile online serviciile Raiffeisen Bank/EuPlatesc. Se poate efectua plata online cu cardul personal sau al firmei dumneavoastra, in conditii de siguranta deplina. Cardurile acceptate la plata sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron) si MASTERCARD (inclusiv Maestro, daca au cod CVV2/CVC2). Plata se bazeaza pe un sistem securizat de procesare a tranzactiilor online care ofera confidentialitate, siguranta si simplitate in achizitia produselor si serviciilor prin Internet. Procesarea datelor de card se face in mod exclusiv prin intermediul bancii, magazinul nostru nu solicita si nu stocheaza nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastra.
Important de stiut! – Pentru platile prin card bancar nu este perceput nici un comision!

Plata pretului se va face in termenul stabilit in cazul fiecarui Cumparator. In ipoteza in care BENEFICIARUL nu-si executa obligatia de plata a pretului, PRESTATORUL isi rezerva dreptul de a calcula penalitati de 0,5% din pret pe zi de intarziere. Penalitatile nu pot depasi cuantumul sumei asupra careia sunt aplicate.

In ipoteza in care BENEFICIARUL nu-si executa obligatia de plata a pretului in conditiile prevazute mai sus, prezentul Contract este rezolvit de plin drept, fara punere in intarziere, fara nici o alta formalitate, fara interventia vreunei instante, fara a fi necesare alte formalitati, proceduri legale sau actiuni juridice, prin transmiterea unei notificari scrise, sau e-mail, de invocare a pactului comisoriu adresata BENEFICIARULUI conform art. 1.553 alin 1 si 2  Cod Civil, rezolutiunea rezultand din simplu fapt al neexecutarii obligatiei de plata a pretului.

În cazul în care Beneficiarul întârzie plățile stabilite, rămâne neschimbată obligația de a plăti prețul întreg, Prestatorul va putea suspenda orice serviciu în curs până la plata integrală a pretului, penalitatilor.

Facturile emise de catre PRESTATOR si necontestate in scris in termen de 5 zile calendaristice de la primire se considera acceptate de catre BENEFICIAR.

5.2. ALTE OBLIGATII ALE BENEFICIARULUI

5.2.1. BENEFICIARUL are obligatia de a confirma primirea comunicarii din partea PRESTATORULUI privind realizarea serviciului, posibilitatea de a-l accesa si primirea facturii, in termen de 2 zile de la comunicare.

5.2.2. BENEFICIARUL  are obligatia de furniza in mod prompt toate informatiile, datele, fotografiile necesare pentru realizarea serviciului, astfel cum s-a agreat de catre parti conform prezentului Contract si a anexelor la acesta.

5.2.3. In cazul in care PRESTATORUL solicita informatii relevante BENEFICIARULUI, necesare pentru realizarea serviciului, iar BENEFICIARUL nu transmite aceste informatii sau nicio justificare pentru aceasta pasivitate in 5 zile de la solicitare, PRESTATORUL are dreptul sa considere prezentul Contract rezolvit conform art. 5.1 paragraf 4 de mai sus, BENEFICIARUL fiind in acest caz obligat sa plateasca 10% din valoarea Contractului, indiferent daca PRESTATORUL a initiat sau nu realizarea serviciului.

5.2.4. BENEFICIARUL este obligat sa achite pretul integral al serviciului solicitat, chiar daca pana la momentul la care serviciul trebuie furnizat de catre PRESTATOR, BENEFICIARUL declara ca acesta nu mai este necesar sau serviciul a fost furnizat de un alt partener comercial.

Art.6. LIMITAREA RASPUNDERII

PRESTATORUL nu va fi raspunzator in fata BENEFICIARULUI pentru daune cauzate de pierderea de profit si informatii sau contracte (cu exceptia celor datorate intentiei sau culpei grave) ori pentru orice pierderi sau daune speciale, indirecte, incidentale, punitive ori in consecinta rezultate din sau in legatura cu acest Contract, din orice motiv, inclusiv intentie, culpa grava sau neglijenta.

Responsabilitatea PRESTATORULUI pentru daune directe nu poate depasi valoarea totala a prezentului Contract.

Art. 7. FORTA MAJORA

Nici una din partile prezentului Contract nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea la termen si sau in mod corespunzator, total sau partial, a oricareia dintre obligatiile care ii incumba in baza prezentului Contract, daca neexecutarea obligatiei respective a fost cauzata de un eveniment imprevizibil la data incheierii Contractului si ale carui consecinte sunt de neinlaturat de catre partea care il invoca. Sunt considerate asemenea evenimente: razboiul, calamitatile naturale, restrictiile legale si oricare alt eveniment care este in afara controlului partii care il invoca.

Partea care invoca evenimentul mai sus mentionat este obligata sa aduca la cunostinta celeilalte parti, in termen de 7 (sapte) zile de la data inceperii evenimentului si in mod complet, producerea acestuia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment.

Daca in termen de 10 (zece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a acestui Contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune interese.

Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile in cazul in care un eveniment din cadrul celor descrise mai sus, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

Prezenta clauza nu se aplica si situatiei prevazute la art. 2 ultimul alineat de mai sus, in ce priveste riscurile transmise BENEFICIARULUI la predarea bunurilor.

ART. 8. ETICA ÎN AFACERI
Atât BENEFICIARUL şi PRESTATORUL trebuie să respecte cele mai înalte standarde etice şi profesionale precum şi toate legile şi reglementările aplicabile.

BENEFICIARUL şi PRESTATORUL sunt de acord să facă toate eforturile pentru a evita conflictele de interese.

Art.9.  DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Cu exceptia celor prevazute in prezentul Contract, nici una dintre parti nu va obtine vreun drept, titlu de proprietate sau  drept de folosinta in drepturile de proprietate intelectuala detinute de cealalta parte sau de licentiatorii sai. Drepturi de proprietate intelectuala inseamna patente, marca de comert, marca de servicii, copyright, trade dress, logo si secrete comerciale si alte drepturi rezultate din informatiile confidentiale.

BENEFICIARUL își asumă exclusiva responsabilitate cu privire la dreptul de proprietate asupra conținutului, celor scrise, a imaginilor și a restului de material furnizat pentru realizarea serviciului declarând că acestea nu sunt contrare normelor imperative și că nu incalca nici un drept de autor, semn distinctiv, brevet sau alt drept al terților care derivă din lege, din contracte și / sau obicei. În particular, BENEFICIARUL garantează că este titularul legitim al drepturilor de proprietate, și/sau al licenței și/sau exploatării conținuturilor și/sau materialelor (fotografii, texte, date, mărci, software, locuri, etc.) puse la dispoziția PRESTATORULUI și își asumă orice responsabilitate în legătură cu aceștia, inclusiv față de terți, acordând o atenție deosebită normelor privind minorii, la tratamentul datelor cu caracter personal, la drepturile de autor, la brevete și mărci, marcaje sau alte drepturi ale personalității ți/sau ale proprietății intelectuale și industriale, și în conformitate cu reglementările în vigoare, în considerarea utilizării non-ilicite a prestațiilor care reprezintă obiectul Contractului.

BENEFICIARUL declară, de asemenea, că a fost pe deplin informat cu privire la terminologia și metodele de executare a serviciului care reprezintă obiectul acestui Contract, și că este conștient de interdicția absolută privind utilizarea și / sau de publicarea și / sau difuzarea informatică și / sau analogică a:

  1. Conținuturilor și / sau corespondența de natură pornografică și / sau aptă de a favoriza pedofilia;
  2. Conținuturi ofensive și / sau contrare bunelor moravuri (civilă, religioasă, etc.) și / sau ordinii publice;
  3. Software deținut ilegal și / sau neoriginal;
  4. Informații și / sau bănci de date contrare normelor în vigoare;
  5. Conținuturi și / sau software și / sau coduri utile partajării non legale în rețele peer to peer sau similare;
  6. Conținuturi și / sau software și / sau coduri dăunătoare pentru funcționarea rețelelor.

BENEFICIARUL se obligă, de aceea, să nu utilizeze și / sau publice și / sau difuzeze tipologiile conținuturilor / software / informațiilor detaliate mai sus: în caz de încălcare a acestei prevederi, Prestatorul va avea opțiunea să suspende executarea serviciului fără nici un preaviz ulterior, precum și aceea de a rezilia Contractul – în urma comunicării scrise – BENEFICIARUL fiind unicul responsabil penal și civil, chiar și față de eventualii terți ai caror drepturi au fost incalcate.

Este responsabilitatea BENEFICIARULUI să verifice și să controleze existența unor eventuale erori pe serviciul prestat și să le semnaleze PRESTATORULUI, care va face corecturi doar și exclusiva indicare a Beneficiarului.

Limitarea responsabilității

În cazul în care apar erori grave de producție, publicare și / sau de alt gen care sunt imputabile Prestatorului, și chiar de un prejudiciu major pentru BENEFICIAR, acesta din urmă va putea să ceară doar corectarea, sau repetarea acestora, fără nici o altă restaurație.

PRESTATORUL nu este obligat să păstreze, si nu va pastra nici o copie e arhivelor, software-ului, materialelor și în general a conținuturilor primite de la Client, fie că aceștia sunt în format pe hârtie sau informatic.

  1. CONFIDENTIALITATE

10.1 În ceea ce priveşte orice informaţii confidenţiale dezvăluite sau la care uneia dintre părţi (partea care primeşte) i se acorda acces de catre cealalta părţi (partea care divulgă), partea care primeşte se angajează faţă de partea care divulgă:
a) să păstreze confidenţialitatea şi să stocheze informaţiile confidenţiale într-un loc sigur;
b să nu dezvăluie către o terţă parte aceste informaţii confidenţiale, în tot sau în parte, fără acordul prealabil scris al părţii care divulgă, cu următoarele excepţii:
i) personalul său care are nevoie să cunoască informaţiilor confidenţiale în cauză în baza prezentului Contract;
ii) consilierilor săi, în măsura în care este necesar în mod rezonabil;
c) să folosească aceste informaţii confidenţiale numai pentru scopurile exprimate în acest Contract.

10.2 Partea care primeşte informaţii confidenţiale isi va informa personalul, precum şi pe celelalte persoane cărora li se pot dezvălui Informaţii in baza prezentului Contract cu privire la caracterul confidenţial al divulgării şi va lua toate măsurile, asa cum este necesar pentru a asigura respectarea dispoziţiilor prezentei clauze. Partea care primeşte va proteja informaţiile confidenţiale apartinind partii care dezvaluie cu acelaşi grad de precauţie pe care îl foloseşte pentru a-si proteja propriile informaţii confidenţiale de aceeasi importanţă, dar nu mai puţin decat un grad de preotectie rezonabil.

10.3 Obligaţiile prevăzute la articolul 10.1 nu se aplică în ceea ce priveşte orice parte a informaţiilor confidenţiale, în cazul în care partea care primeşte poate demonstra in mod rezonabil pentru partea care divulga că aceleaşi informaţii:
i) sunt deja de domeniu public înainte de sau la momentul in care aceste informaţii au fost divulgate părţii destinatare sau au devenit publice ulterior nu din vina părţii destinatare;
ii) au fost în posesia destinatarului liber de orice obligaţie de confidentialoitate, fie în momentul divulgarii sau ulterior;
iii) au fost dezvoltate de personalul părţii destinatare independent şi fără legatura cu informaţiile confidenţiale ale partii care divulga sau cu alte informaţii pe care partea care divulga le-a dezvăluit cu caracter confidential unei terte parti.

10.4 Dispoziţiile de 11.1 nu se vor aplica astfel încât să se prevină divulgarea de informaţii confidenţiale de către partea care primeşte informaţii confidenţiale în cazul în care şi în măsura în care o astfel de divulgare este necesară in baza:
a) unor hotarari ale instanţelor judecătoreasti competente sau ale oricaror autoritati de reglementare competente să solicite o astfel de divulgare;
b) legislaţiei sau reglementarilor în vigoare;

  1. c) a fost impusa de imprejurari grave ce priveau sanatatea sau siguranta publica.

Art.11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Acest Contract este guvernat de legea romana. Litigiile de orice fel privind validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea prezentului Contract se vor solutiona de catre instanta judecatoreasca competenta material din Iasi, cu exceptia cazului cand norme legale imperative stabilesc o alta competenta teritoriala exclusiva.

Art.12. DISPOZITII FINALE

Prezentul Contract nu poate fi modificat fara acordul ambelor parti. Orice modificare se va consemna intr-un act aditional care devine parte integranta a Contractului.

Partile declara ca art. 6 si art. 11 din prezentul Contract au fost acceptate in mod expres de catre acestea.

ANEXA 1 – PARTE A PREZENTULUI CONTRACT

1.1. Pretul serviciilor – urmatoarele servicii vor putea face obiectului contractului intre Vanzator si Cumparator
󠄀 Card Google Plus / Google My Business – pret in functie de oferta agreata intre CUMPARATOR si VANZATOR

󠄀 Card Google Plus / Google My Business & Servicii foto – 20 de fotografii  – pret in functie de oferta agreata intre CUMPARATOR si VANZATOR

󠄀 Google Street View –  Inside View – for Inside View (25 PANO) & Servicii foto – 10 fotografii – pret in functie de oferta agreata intre CUMPARATOR si VANZATOR

󠄀 Card Google Plus / Google My Business & Street View (25 PANO) & Servicii foto – pret in functie de oferta agreata intre CUMPARATOR si VANZATOR

󠄀 Servicii foto – 20 fotografii – pret in functie de oferta agreata intre CUMPARATOR si VANZATOR

󠄀 Video Storytelling – pret in functie de oferta agreata intre CUMPARATOR si VANZATOR

.PRECIZARI PRIVIND POLITICA DE VANZARE DIRECTA SAU PRIN TELEFON

In cazul platilor online Vanzatorul nu poate fi facut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumparator, incluzand dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutara aplicate de catre banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta actiune o poarta numai Cumparatorul.

SERVICIILE PRESTATE DE CATRE VANZATOR SUNT SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURA DREPTUL DE RETRAGERE

In ceea ce priveste dreptul de retragere de 14 zile, precizam ca doar consumatorul are acest drept. Mai mult decat atat, contractul la distanta este definit ca acel contract intre profesionist (VANZATORUL) si CONSUMATOR. Consumatorul este doar persoana fizica care actioneaza in afara activitatii sale comerciale.

SERVICIILE PRESTATE DE CATRE VANZATOR sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract datorita faptului ca sunt:

Contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumparatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vanzator;
Contracte de prestari servicii ce presupun furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumparatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.